Politie Drenthe presteert goed ondanks slechte financi le positie

woensdag 25 maart 2009

Politie Drenthe voldoet aan de afspraken met het ministerie van BZK en presteert op sommige terreinen zelfs beter. De criminaliteit in Drenthe daalt. Dit blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2008. De financi le positie van Politie Drenthe is niet goed. De meerjarenbegroting 2009 2012 is niet sluitend. Politie Drenthe vraagt daarom om een aanvullende bijdrage van BZK en heeft inmiddels afspraken gemaakt over de eigen bijdrage aan het financieel gezond maken van het korps. Woensdag 25 maart heeft het Regionaal College het jaarverslag, de jaarrekening 2008 en een herziene begroting over 2009 vastgesteld.
Prestaties en resultaten De criminaliteit in Drenthe daalt, het aantal criminaliteitsincidenten in Drenthe nam met meer dan 11 % af in vergelijking met 2006. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door minder diefstallen uit auto s, verkeersongevallen en branden. In het afgelopen jaar zijn bijna 5600 verdachten van misdrijven door de politie aangeleverd bij het Openbaar Ministerie waarmee het korps ruim voldeed aan de resultaatafspraak van 5525. In 2008 was de politie in 93 % van de zogenaamde prioriteit 1-meldingen binnen 15 minuten ter plaatse en voldeed daarmee ruim aan de door het ministerie gestelde norm van 90%. In het afgelopen jaar werd door Politie Drenthe 111 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van geweld tegen politieambtenaren, in nagenoeg alle gevallen heeft dat tot vervolging door het OM geleid. In 2007 werd nog 130 keer aangifte gedaan van geweld tegen politiemedewerkers. Het aantal klachten tegen politieambtenaren is ten opzichte van 2007 met 13% gedaald. Financi n en bedrijfsvoering In 2008 heeft Politie Drenthe een aanvullende bijdrage ontvangen vanwege een niet sluitende begroting en een negatieve liquiditeitspositie. Een trend die zich de komende jaren lijkt voort te zetten, hetgeen reden is geweest voor het ministerie van BZK om een onderzoek te laten verrichten naar de bedrijfsvoering. Dit heeft geresulteerd in enerzijds de constatering dat men in 1994 bij de vorming van het korps geen optimale uitgangspositie kende met een verouderd gebouwenbestand en weinig eigen vermogen. Anderzijds is de conclusie dat hoewel het korps geen bovenmatige uitgaven heeft gedaan de aansturing in de financi le bedrijfsvoering nog directer en strakker kan. Verder heeft het korps veel medewerkers in dienst met een groot aantal dienstjaren die de komende jaren geleidelijk aan de dienst gaan verlaten. De vervanging van deze medewerkers brengt extra kosten met zich mee omdat de opvolgers al 3 4 jaar eerder met hun opleiding starten. Zij zijn in die periode dan al in dienst van het korps. Vooruitblik en onderhandelingsresultaat Uitgangspunt voor het Regionaal College blijft het handhaven van het huidige prestatie- en dienstverleningsniveau van het korps. Hierbij is een operationele sterkte van het korps van 770 FTE een harde randvoorwaarde. In de afgelopen periode hebben intensieve onderhandelingen plaatsgevonden tussen ministerie, korpsbeheerder en korpschef Drenthe. Resultaat is dat een aantal afspraken is gemaakt. Dit houdt onder meer in dat het korps in 2009 en 2010 geen aspiranten meer laat opleiden. Omdat het opleiden een aantal jaren voor de uitstroom start, betekent deze maatregel een vermindering van de loonsom. Ook zullen de ICT-uitgaven naar beneden worden bijgesteld. Tenslotte heeft het korps inmiddels zelf een verbeterplan bedrijfsvoering opgesteld om het presterend vermogen van het korps verder te verbeteren. Eind van dit jaar wordt het budgetverdeelsysteem voor de gehele Nederlandse Politie herijkt, hetgeen vanaf 2011 leidt tot een nieuwe gemarkeerde financi le situatie. Dit is ook de reden voor het ministerie om afspraken te maken en eventueel bijdragen te verstrekken eerst totdat de gevolgen van dit nieuwe systeem duidelijk zijn. Naar verwachting wordt in mei bekend wat de hoogte van de financi le tegemoetkoming voor de komende jaren zal zijn. Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met Bert Peters, Bureau Korpsleiding en Communicatie via het telefoonnummer 06 - 53 23 80 59

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Anderen | 112 alarmeringen Anderen | Goedkoop Tanken in Anderen | Supermarkten in Anderen | Weerbericht Anderen